loader

Szanowny Pacjencie,

uprzejmie informujemy, że każda osoba, której dane przetwarzane są przez NZOZ DENTMAX Beata Urbańska (zwany w dalszej części DENTMAX) może złożyć do Administratora danych wniosek o realizację praw określonych na mocy RODO.

Ogólne zasady realizacji przez DENTMAX praw Pacjentów jako podmiotów danych na mocy art. 15-21 RODO:

 1. Każde żądanie (wniosek) wpływający do DENTMAX rozpatrywany jest indywidualnie.

 2. Wszelką komunikację w zakresie realizacji praw jako podmiotu danych DENTMAX:

  1. prowadzi w języku polskim (w przypadku, w którym Osoba żądająca nie posługuje się językiem polskim – w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych oraz przy uwzględnieniu dostępności tłumaczy danego języka - DENTMAX może podjąć działania w celu zapewnienia możliwości otrzymania informacji również w języku znanym Osobie żądającej);
  2. prowadzi w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej;
  3. podejmuje po ustaleniu tożsamości Osoby żądającej.

 3. Składając żądanie Pacjent może skorzystać z formularza pomocniczego (dostępnego poniżej) lub złożyć żądanie w innej formie, przy czym należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy (informacje) umożliwiające realizację wniosku.

 4. Minimalnym zabezpieczeniem przekazania przez DENTMAX danych w postaci elektronicznej, przesłanych na adres e-mail wskazany przez Osobę żądającą, jest zabezpieczenie składające się z następujących elementów:

  1. przed wysłaniem informujemy Osobę żądającą o zagrożeniach, dotyczących ochrony danych osobowych, związanych z proponowanym kanałem komunikacji;

  2. tworzymy pliki zawierające zaszyfrowane informacje za pomocą bezpiecznych programów do szyfrowania;

  3. wprowadzamy hasła zabezpieczające plik w chwili tworzenia tego pliku;

  4. do odszyfrowania przekazujemy w skompresowanym pliku informacje niezbędne jest wprowadzenie klucza kryptograficznego (hasła);

  5. hasło przesyłamy do odbiorcy innym, bezpiecznym kanałem komunikacji. Bezpiecznym kanałem komunikacyjnym do przekazania hasła jest np. sms przesłany na telefon Osoby żądającej, przekazanie hasła pocztą tradycyjną, przekazanie hasła do rąk własnych Osoby żądającej lub osoby przez niego upoważnionej.


Termin rozpatrywania żądania (wniosku):

 1. DENTMAX bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela informacji o podjętych działaniach;

 2. Z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań DENTMAX może przedłużyć termin realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformuje Wnioskodawcę o takim przedłużeniu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 3. Jeżeli DENTMAX nie podejmie działań, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.


Zasady pobierania opłat:

 1. Komunikacja z Pacjentem jest wolna od opłat.

 2. W przypadku żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, DENTMAX może pobrać opłatę lub odmówić podjęcia działań.

 3. Przy ustaleniu wysokości opłaty uwzględnia się administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

 4. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania, które uzasadniają pobranie opłaty bądź odmowę podjęcia działań, uznaje się w szczególności skierowane:

  1. żądania o informacje częściej niż raz na 1 miesiąc, jeżeli zakres danych przetwarzanych przez DENTMAX bądź inne okoliczności związane z przetwarzaniem nie ulegały zmianie od czasu złożenia poprzedniego żądania (ustawiczny charakter żądania);

  2. żądania o informacje dzielone sztucznie na kilka, kilkanaście lub więcej żądań (np. odrębne żądania udostępnienia co drugiego zdania na stronach parzystych i nieparzystych, żądania udostępnienia co drugiej strony dokumentacji, żądania udostępnienie danych zebranych w dni nieparzyste itp.); żądanie szczególnego, niestandardowego formatu odpowiedzi, w szczególności formatu nienależącego do powszechnie używanych formatów plików (np. txt, .pdf, .odt. sxw, .doc, .rtf, jpeg, xml, xls);

  3. żądania udzielenia odpowiedzi w języku innym niż polski.

 5. Za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne żądania, które uzasadniają odmowę ich zrealizowania, uznaje się również: żądanie informacji, których przekazanie spowodowałyby nieuprawnione ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej personelu medycznego lub danych osobowych innego Pacjenta lub innej tajemnicy prawnie chronionej.

 6. DENTMAX każdorazowo uzasadni i poda do wiadomości przyczyny pobrania opłaty lub odmowy podjęcia działań poprzez wskazanie, dlaczego w jego ocenie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.


Żądania w zakresie realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO można składać:

NZOZ DENTMAX Beata Urbańska
ul. Poniatowskiego 76/3
71-121 Szczecin
tel. 91 48 61 838 kom. +48 604 495 913
adres e-mail: info@dentmax.pl


Jednocześnie DENTMAX informuje, że w granicach określonych przepisami prawa Pacjent ma prawo:


Prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO):

 1. Prawo Pacjenta do dostępu do danych osobowych jest prawem odrębnym od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia oraz prawa dostępu do Dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 2. Pacjent ma prawo swobodnego wyboru podstawy oraz zakresu żądania.

 3. Pierwsze udostępnienie pacjentowi Dokumentacji medycznej, niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia, stanowi udostępnienie pierwszej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w zakresie danych w niej zawartych w rozumieniu art. 15 ust. 3 RODO.

 4. Pacjent ma możliwość uzyskania nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych, w tym danych zawartych w Dokumentacji medycznej zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.

 5. Skierowanie przez Pacjenta żądania udostępnienia informacji o stanie zdrowia bądź Dokumentacji medycznej, bez wskazania, że Pacjent zamierza zrealizować prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), rodzi obowiązki wskazane odpowiednio w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. W przypadku, w którym Pacjent jednoznacznie powołuje się na prawo dostępu do danych osobowych, w zależności od zakresu wskazanego w żądaniu, Pacjent jest uprawniony do:

  1. uzyskania potwierdzenia, czy DENTMAX przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji:
   a) w jakim celu i jakie kategorie danych są przetwarzane np. imię, nazwisko, adres, itp. „tzw. rodzaj”;
   b) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
   c) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   d) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   e) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   f) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   g) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania;
   h) jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

  2. uzyskania od DENTMAX kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii danych zawartych w Dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych Pacjenta (ale nie wyciągu lub odpisu). Udostępnianie danych zawartych w Dokumentacji medycznej nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępniania danych w formacie i strukturze właściwej dla Dokumentacji medycznej.

 7. Nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych. DENTMAX może pobierać opłatę od kolejnych kopii. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności Dokumentację medyczną w zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona. Dokumentacja medyczna Pacjenta kumuluje się w czasie, w przypadku, gdy Pacjent zwraca się o udostępnienie po raz kolejny kopii dokumentacji medycznej na podstawie art. 15 ust. 3 RODO, to nieodpłatne udostępnienie dotyczy wyłącznie części, która nie została udostępniona uprzednio.


Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO):

 1. Pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które przetwarza DENTMAX. Pacjent ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na jego temat, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 2. Pacjent ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w Dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do Dokumentacji medycznej.


Prawo do usunięcia danych – prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

 1. Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w celach zdrowotnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO), w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach Dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisach dotyczących okresu przechowywania Dokumentacji medycznej.

 2. DENTMAX może odmówić zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w Dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji Dokumentacji medycznej, powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub inne przepisy dotyczące okresu przechowywania Dokumentacji medycznej w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.

 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Pacjenta odbywa się na podstawie zgody, Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie celu, w którym dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.


Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO):

 1. Pacjent ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO tj. realizacji celów zdrowotnych, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach Dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

 2. Ograniczenie przetwarzania ma na celu zabezpieczenie danych przed dalszą możliwością ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania. Ograniczenie przetwarzania może polegać m.in. na czasowym przeniesieniu wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania lub uniemożliwieniu odbiorcom danych dostępu do wybranych danych.

 3. Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych nie jest bezwzględne. DENTMAX może przetwarzać dane osobowe Pacjentów m.in. w celu realizacji ważnego interesu publicznego, za który uznaje się w szczególności:

  1. wykonywanie zadań, obowiązków oraz realizacja usług wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeśli ograniczenie przetwarzania może zakłócić wykonywanie zapisów tej ustawy;

  2. wykonywanie obowiązków wynikających z innych przepisów prawa medycznego, w przypadku, gdy ograniczenie przetwarzania może stwarzać ryzyko naruszenia zdrowia publicznego;

  3. wykonywanie zobowiązań wynikających z realizacji umowy z płatnikiem publicznym, w tym w szczególności prowadzenia sprawozdawczości;

  4. udostępnianie danych na potrzeby przeprowadzania kontroli przez uprawnione z mocy prawa organy lub podmioty;

  5. realizację celów archiwalnych, Badań naukowych, historycznych lub celów statystycznych.


Prawo Pacjenta do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

 1. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez DENTMAX w związku z realizacją celów zdrowotnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO), w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach Dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

 2. DENTMAX jednocześnie informuje, że Pacjent może uzyskać dostęp do Dokumentacji medycznej na podstawie ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na stronie www.dentmax.pl w zakładce RODO/zasady udostępniania dokumentacji medycznej dostępne są niezbędne przedmiotowe informacje.

 3. Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez DENTMAX, które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.

 4. W ramach realizacji prawa Pacjenta do przenoszenia danych Pacjent może:

  1. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (należy rozumieć powszechnie używane formaty plików, np. txt, .pdf, .odt. sxw, .doc, .rtf, xml, xls.) dane osobowe dotyczące Pacjenta, które Pacjent dostarczył;

  2. żądać, by dane osobowe dotyczące Pacjenta zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi;

  3. przez pojęcie danych osobowych dotyczących Pacjenta, które Pacjent dostarczył do DENTMAX należy rozumieć dane aktywnie i świadomie podane przez Pacjenta, w szczególności zawarte w ankietach i kwestionariuszach.

  4. Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Ma to na celu uniknięcie uzyskiwania i przesyłania danych obejmujących dane osobowe innych osób, których dane dotyczą (tych które nie wyraziły zgody) do nowego Administratora w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dane te będą przetwarzane w sposób, który negatywnie wpłynie na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.


Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):

 1. Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez DENTMAX w związku z realizacją celów zdrowotnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO), w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach Dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.


Jednocześnie DENTMAX informuje, że możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


Z poważaniem
Beata Urbańska
Administrator Danych
NZOZ DENTMAX


Do pobrania:

Formularz pomocniczy - Wniosek o realizację praw na mocy art. 15-21 RODO tutaj

Objaśnienia:
1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).


Szczecin, dn. 31.03.2021r.
Wersja 1.0.

Umów się na wizytę

Zadzwoń do nas, skontaktuj się mailowo lub po prostu przyjdź osobiście do gabinetu, do którego masz akurat najbliżej.Gabinet ul. Poniatowskiego

NZOZ DENTMAX
ul. Poniatowskiego 76/3
71-121 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 10:00 do 14:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 48 61 838
kom.: +48 604 49 59 13
info@dentmax.plGabinet ul. Podhalańska

NZOZ DENTMAX
ul. Podhalańska 8/1
70-452 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 9:00 do 15:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 43 34 998
kom.: +48 508 131 405
info@dentmax.plGabinet ul. Zdrojowa

NZOZ DENTMAX
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: Nieczynne
Nie: Nieczynne

kom.: +48 500 119 445
info@dentmax.pl

UMOWA Z NFZ

W naszych gabinetach istnieje możliwość wykonywania zabiegów refundowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.