loader

Szanowny Pacjencie,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ DENTMAX Beata Urbańska, zwany w dalszej części DENTMAX. Dane teleadresowe siedziby:
  NZOZ DENTMAX Beata Urbańska
  ul. Poniatowskiego 76/3
  71-121 Szczecin
  tel. 91 48 61 838 kom. +48 604 495 913
  adres e-mail: info@dentmax.pl

 2. DENTMAX przetwarza dane w celach zdrowotnych, czyli do celów:

  1. profilaktyki zdrowotnej, która realizowana jest z zapewnieniem jednoznacznego oddzielenia procesu przetwarzania danych osobowych w ramach profilaktyki zdrowotnej od procesu marketingu i sprzedaży:
   a) w zakresie działań niezbędnych do zapewnienia Pacjentowi ciągłości świadczeń zdrowotnych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
   b) w zakresie działań podejmowanych w celu prewencji chorób - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia.

  2. diagnozy medycznej i leczenia - cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie Dokumentacji medycznej, jak również komunikację po udzieleniu świadczenia w celu oceny stanu zdrowia Pacjenta. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się co do zasady na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

  3. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z rejestracją Pacjenta; realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym; zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia; odbieraniem i archiwizacją oświadczeń woli Pacjentów; weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej; wymianą informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami leczniczymi w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej (w oparciu o art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);

  4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane z procesem wystawiania zaświadczeń lekarskich, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, co do zasady w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 3. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w: ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 4. Dane osobowe Pacjenta, mogą być przetwarzane przez DENTMAX także w innych niż zdrowotne celach, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu należy wystawianie niektórych zaświadczeń, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

 5. W praktyce funkcjonowania DENTMAX może mieć niekiedy miejsce przetwarzanie danych na podstawie zgody Pacjenta. Przetwarzanie danych przez DENTMAX na podstawie zgody będzie rzadką sytuacją i następować będzie tylko w określonych przypadkach. W takim przypadku DENTMAX zwróci się do Pacjenta o wyrażenie zgody/oświadczenia woli w formie pisemnej lub poprzez wyraźne działanie, w tym poprzez zaznaczenie okienka wyboru na formularzu lub w systemie informatycznym, przy którym są wskazane treści zgód.

  W takim przypadku Pacjent ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie. W chwili pozyskiwania zgody Pacjent zostanie poinformowany o możliwościach wycofania zgody oraz uzyska informacje jakie są konsekwencje niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na cele dodatkowe, w szczególności, że nie będzie to miało wpływu na możliwość uzyskania świadczeń zdrowotnych i ich jakość.

 6. Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym. np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 7. Dane osobowe Pacjentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.

 8. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 9. Dane osobowe Pacjentów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów DENTMAX niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 10. Pacjent ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa. Szczegółowo zasady realizacji praw opisane zostały w zakładce pn. Zasady realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO;

  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

  3. kontaktowania się z Administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pacjentowi na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem
Beata Urbańska
Administrator Danych
NZOZ DENTMAX


Szczecin, dn. 31.03.2021r.
Wersja 1.0.

Umów się na wizytę

Zadzwoń do nas, skontaktuj się mailowo lub po prostu przyjdź osobiście do gabinetu, do którego masz akurat najbliżej.Gabinet ul. Poniatowskiego

NZOZ DENTMAX
ul. Poniatowskiego 76/3
71-121 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 10:00 do 14:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 48 61 838
kom.: +48 604 49 59 13
info@dentmax.plGabinet ul. Podhalańska

NZOZ DENTMAX
ul. Podhalańska 8/1
70-452 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 9:00 do 15:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 43 34 998
kom.: +48 508 131 405
info@dentmax.plGabinet ul. Zdrojowa

NZOZ DENTMAX
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: Nieczynne
Nie: Nieczynne

kom.: +48 500 119 445
info@dentmax.pl

UMOWA Z NFZ

W naszych gabinetach istnieje możliwość wykonywania zabiegów refundowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.