loader

Szanowni Państwo,

DENTMAX Beata Urbańska uprzejmie informuje, że w lokalizacji przy ul. Podhalańskiej 8, 70-452 Szczecin funkcjonuje Monitoring Wizyjny. Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)* informuje Osoby obserwowane, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ DENTMAX Beata Urbańska, zwany w dalszej części DENTMAX.
  Dane teleadresowe:
  NZOZ DENTMAX Beata Urbańska
  ul. Poniatowskiego 76/3
  71-121 Szczecin
  tel. 91 48 61 838 kom. +48 604 495 913
  adres e-mail: info@dentmax.pl

 2. Monitoring wizyjny dotyczy wyłącznie miejsc ogólnodostępnych tj. poczekalni i wprowadzony został w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, dozoru nad mieniem oraz zapobiegania incydentom.

 3. Wszystkie procesy związane z monitoringiem wizyjnym podlegają rygorom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części RODO.

 4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej:

   a) w stosunku do danych niebędących danymi, o których mowa w art. 9 ust. 1: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
   b) w stosunku do danych Pacjentów będących danymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, tj. zapewnienie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

 5. DENTMAX wdrażając system monitoringu wizyjnego starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą m.in. do opracowania Regulaminu Systemu Monitoringu Wizyjnego. Regulamin systemu monitoringu wizyjnego to jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego DENTMAX wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z ogólnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 6. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych. Identyfikacja zarejestrowanej osoby jest celem wtórnym - i to tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do podjęcia określonych działań dochodzeniowo śledczych (z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach prawa).

 7. Strefa monitorowana jest oznaczona. W DENTMAX stosuje się informowanie warstwowe (informacje mają określony poziom szczegółowości). Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w DENTMAX umieszczone są piktogram kamer, które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. Informacja nie wskazują/nie określa precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia.

 8. W DENTMAX obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer monitoringu oraz atrap tabliczek informacyjnych.

 9. Nagrania z monitoringu (dane osobowe) przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. nie dłużej niż 7 dni. Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 10. Odbiorcami danych przetwarzanych w CCTV (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa.

 11. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

 12. W granicach określonych przepisami prawa osoby objęte monitoringiem mają prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu; prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

 13. Osoba objęta monitoringiem ma prawo: wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa; kontaktowania się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w DENTMAX.

 14. Ze względu na specyfikę videomonitoringu realizacja uprawnień osoby obserwowanej może wiązać się z koniecznością przedstawienia przez nią informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu (może to obejmować okresy czasu, sytuacje, w których uczestniczyła, szczegóły ubioru bądź inne istotne okoliczności).

 15. Każdy wniosek osoby obserwowanej rozpatrywany jest indywidualnie. DENTMAX może uznać wniosek za bezzasadny, szczególnie w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).


Z poważaniem
Beata Urbańska
Administrator Danych
NZOZ DENTMAX


Szczecin, dn. 31.03.2021r.
Wersja 1.0.

Umów się na wizytę

Zadzwoń do nas, skontaktuj się mailowo lub po prostu przyjdź osobiście do gabinetu, do którego masz akurat najbliżej.Gabinet ul. Poniatowskiego

NZOZ DENTMAX
ul. Poniatowskiego 76/3
71-121 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 10:00 do 14:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 48 61 838
kom.: +48 604 49 59 13
info@dentmax.plGabinet ul. Podhalańska

NZOZ DENTMAX
ul. Podhalańska 8/1
70-452 Szczecin

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: 9:00 do 15:00
Nie: Nieczynne

tel.: 91 43 34 998
kom.: +48 508 131 405
info@dentmax.plGabinet ul. Zdrojowa

NZOZ DENTMAX
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój

Godziny otwarcia
Pon - Pią: 9:00 do 20:00
Sob: Nieczynne
Nie: Nieczynne

kom.: +48 500 119 445
info@dentmax.pl

UMOWA Z NFZ

W naszych gabinetach istnieje możliwość wykonywania zabiegów refundowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.